SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Österbygdens vattendomstols deldomar 1963 och 1966 ålades Stockholms kommun att undersöka vattenbeskaffenheten i Stockholms skärgård. Sedan 1968 har årligen en miljörapport publicerats och recipientkontrollprogrammet har under åren i stort följt det program som upprättades 1982.
Provtagningarna utförs enligt överenskommelse mellan Nacka, Stockholm, Vaxholm och Värmdö kommuner samt Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Stockholm
2015-01-27 11:05
2015-01-30 10:05

Programmet för vattenkemi reviderades 2014 och det som presenteras här gäller från 2015.

Vattenkemi provtas på 23 stationer med en provtagningsfrekvens mellan 6 – 19 gånger per år.

Prover för följande parametrar tas var fjärde meter från ytan och ner till maxdjupet:
Temperatur, konduktivitet, syre, svavelväte, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, ammoniumkväve och nitrat- och nitritkväve.

Utöver dessa parametrar tas även siktdjup och klorofyll a (integrerat 0-5 meter) på alla stationer.

Kisel provtas var fjärde meter från ytan och ner till ett djup av 8 meter. För stationerna Koviksudde, Trälhavet och Baggensfjärden är provtagningen av kisel utvidgad och sker var fjärde meter ända ner till maxdjupet.

Absorbans (ABS F 420/5) mäts på 10 stationer: Slussen, Blockhusudden, Halvkakssundet, Koviksudde, Solöfjärden, Oxdjupet, Trälhavet, Nyvarp, Sollenkroka och NV Eknö.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2015 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2015 - 19 gånger per år SMHI
Klorofyll a 2015 - 19 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2015 - 19 gånger per år SMHI
Siktdjup 2015 - 19 gånger per år SMHI
Näringsämnen 2015 - 19 gånger per år SMHI
Totalmängd kväve - sommar 2015 - 6 gånger per år SMHI
Totalmängd fosfor - sommar 2015 - 6 gånger per år SMHI