SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Österbygdens vattendomstols deldomar 1963 och 1966 ålades Stockholms kommun att undersöka vattenbeskaffenheten i Stockholms skärgård. Sedan 1968 har årligen en miljörapport publicerats och recipientkontrollprogrammet har under åren i stort följt det program som upprättades 1982.
Provtagningarna utförs enligt överenskommelse mellan Nacka, Stockholm, Vaxholm och Värmdö kommuner samt Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Stockholm
2015-01-27 11:05
2015-01-30 10:05

Från och med början på 90-talet införde Stockholm Vatten den nuvarande undersökningscykeln, där nästan alla fjärdar och djup i innerskärgården besöks med 2-årsintervall. Detta görs för att detaljerat kunna följa hur förändringar, och eventuella förbättringar, sker i inner- och inre mellanskärgården till följd av de insatser som gjorts kring förbättrad avloppsrening i Storstockholmsregionen.

Något år senare inkuderades även kontrollen av bottnarna i Gustavsbergs recipient och fr.o.m. år 2010 togs även Nackas brackvattensrecipienter med.

År 2014 reviderades programmet till viss del och provtagningsmetodik gick över från Ekmanhämtare till van Veen-huggare för att tillmötesgå förutsättningarna för bedömninggrunderna av bottenfauna inom Vattenförvaltningen.
Undersökningstyper Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2016 - Vart annat år SMHI
BQI 2016 - Vart annat år SMHI