VER, Miljögifter 2011, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifieringsövervakning av miljögifter i Gävleborgs län under år 2011. Undersökningar genomfördes i inlandsvattenlokaler och kustvattenlokaler (sediment- och vattenprover) i länet.
Godkänd
2015-02-20 08:46
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2011
2011
Avslutat
Gävleborg
2015-02-10 15:12
2015-02-26 15:09

Miljögiftsanalyser i ytsediment (kustvatten och inlandsvatten).
Undersökningstyper
Startår 2011 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Alaklor 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kloroalkaner, C10-13 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorfenvinfos 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klorpyrifos 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbutadien 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Trifluralin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aldrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dieldrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Isodrin 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Gamma-hexaklorcyklohexan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Triclosan 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bisfenol A 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner 2011 2011 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
furaner
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
TOC 2011 2011 En gång Länsstyrelsen i Gävleborgs län