RMÖ, Provfiske, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fiskövervakning samt Kalkningens biologiska effektuppföljning.
Målet är att
• översiktligt kontrollera fisk och och eventuellt bottenfauna i speciellt värdefulla vatten,
• ge underlag för en effektiv planering av kalkning och biologisk återställning,
• ge en bild av kalkningens långsiktiga effekter,
• ta fram underlag för uppdatering av statusbedömning för ytvattenförekomster.

Syftet med fisk- och bottenfaunaundersökningar är följa upp eventuella biologiska variationer i sjöar och vattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1976
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-02-09 13:25
2019-06-12 16:27

Modifierad metod med finmaskiga nät för främst mört < 10 cm. Undersökningarna sker i kalkpåverkade vatten.
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1976 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Frekvens var tioende år eller vid behov.