Södermanlands län, Undersökningar av miljögifter i förorenade områden, exploatering, MKB, mm

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar som utförts för i arbetet med förorenade områden, exploateringsärenden, muddringsärenden, recipientkontroll mm
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Södermanland
2015-02-16 10:48
2017-12-22 09:15

SWECO VIAK AB har på uppdrag av Nyköpings kommun genomfört sedimentundersökning i Västra Stadsfjärden. Prover är tagna i ett rutnät i västra delen av Stadsfjärden och på flera olika djup. Analys av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sediment, metaller och organiska ämnen.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2007 Slutår 2007
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Antracen 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Fluoranten 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Bly och blyföreningar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Naftalen 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Nickel och nickelföreningar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Tributyltenn föreningar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Benso(a)pyrene 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Benso(g,h,i)perylen 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Benso(b)fluoranten 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Benso(k)fluoranten 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Särskilda förorenande ämnen 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Arsenik 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Krom 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Zink 2007 2007 En gång Nyköpings kommun
Koppar 2007 2007 En gång Nyköpings kommun