SRK, Eskilstunaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Eskiltunaåns avrinningsområde. Kontrollen skall då visa hur den allmänna miljösituationen är i området, men för att man skall kunna förbättra situationen måste den också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön, och helst kvantifiera och relatera dessa för att effektivt kunna göra positiva insatser för miljön. På så sätt kan också enskilda medlemmar i vattenvårdsförbundet enklare använda recipientkontrollen för egna insatser, och i samband med ansökningar om tillstånd, koncessioner etc.

I Eskilstunaåns avrinningsområde har recipientkontroll utförts sedan början av 1970-talet. I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Detta skedde när kontrollprogrammet skrevs om för att gälla under åren 1987-1991. Under femårsperioden 1992- 1996 kompletterades programmet bl.a. med vattenföringsberäkningar för att möjliggöra bestämning av ämnestransporter i avrinningssystemet. Inför perioden 1997-2001 var en utgångspunkt Naturvårdsverkets miljöövervakningshandbok. Dessutom hade man ambitionen att bland annat skapa ett program där man använder modem teknik för att få ut mesta möjliga av gjorda insatser. Uppdatering av programmet har utförts 2002 och 2010.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hjälmarens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Örebro
Södermanland
2011-02-09 13:35
2017-05-18 10:59

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas
Syrgas 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1974 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1974 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1974 1995 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2016 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor, fosfat, totalkväve, ammonium, nitrat+nitrit, TOC
Totalkväve 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1996 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1993 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet
pH 1974 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, Susp.
Suspenderade ämnen 2016 2018 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö