SRK, Eskilstunaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Eskiltunaåns avrinningsområde. Kontrollen skall då visa hur den allmänna miljösituationen är i området, men för att man skall kunna förbättra situationen måste den också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön, och helst kvantifiera och relatera dessa för att effektivt kunna göra positiva insatser för miljön. På så sätt kan också enskilda medlemmar i vattenvårdsförbundet enklare använda recipientkontrollen för egna insatser, och i samband med ansökningar om tillstånd, koncessioner etc.

I Eskilstunaåns avrinningsområde har recipientkontroll utförts sedan början av 1970-talet. I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Detta skedde när kontrollprogrammet skrevs om för att gälla under åren 1987-1991. Under femårsperioden 1992- 1996 kompletterades programmet bl.a. med vattenföringsberäkningar för att möjliggöra bestämning av ämnestransporter i avrinningssystemet. Inför perioden 1997-2001 var en utgångspunkt Naturvårdsverkets miljöövervakningshandbok. Dessutom hade man ambitionen att bland annat skapa ett program där man använder modem teknik för att få ut mesta möjliga av gjorda insatser. Uppdatering av programmet har utförts 2002 och 2010.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hjälmarens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Örebro
Södermanland
2011-02-09 13:35
2017-05-18 10:59

2/år i Storhjälmaren och 12/år i resterande stationer. Analys av Särskilt förorenande ämnen (SFÄ) Diklofenak, Estradiol och Etinylestradiol samt de övriga läkemedelsresterna Citalopram, Clarithromycin, Erytromycin, Flukonazol, Ibuprofen, Karbamazepin, Ketokonazol, Levonorgestrel, Losartan, Metoprolol, Metotrexat, Naproxen, Oxazepam, Sertralin, Sulfametoxazol, Tramadol, Trimetroprim och Zolpidem.

Undersökningstyper
Startår 2015 Slutår 2017
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Särskilda förorenande ämnen 2015 2017 annat Hjälmarens vattenvårdsförbund
2/år i Storhjälmaren och 12/år i resterande stationer. Analys av Särskilt förorenande ämnen (SFÄ) Diklofenak, Estradiol och Etinylestradiol.
17-alfa-etinylöstradiol 2015 2017 annat Hjälmarens vattenvårdsförbund
Diklofenak 2015 2017 annat Hjälmarens vattenvårdsförbund
17-beta-östradiol 2015 2017 annat Hjälmarens vattenvårdsförbund
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2015 2017 annat Hjälmarens vattenvårdsförbund
2/år i Storhjälmaren och 12/år i resterande stationer. Analys av läkemedelsresterna Citalopram, Clarithromycin, Erytromycin, Flukonazol, Ibuprofen, Karbamazepin, Ketokonazol, Levonorgestrel, Losartan, Metoprolol, Metotrexat, Naproxen, Oxazepam, Sertralin, Sulfametoxazol, Tramadol, Trimetroprim och Zolpidem.