RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergödning är ett påtagligt miljöproblem i en stor del av länets sjöar. En yttäckande övervakning av övergödningsparametrar är därför prioriterat. Provtagning av vattenkemi och växtplankton under sensommaren ska komplettera andra miljöövervakningsprogram samt recipientkontrollen, och ge en helhetsbild av framför allt övergödningsproblematiken.
Undersökningar av vattenkvalitetet i sjöar under sommaren har utförts i Östergötland nästan varje år under perioden 1969-1993. Ca 50 sjöar har undersökts årligen och man återkom till samma sjö efter ca fem år. Inga sommarundersökningar utfördes 1994-1997. Under 1998 undersöktes 127 sjöar, och 2001 och 2004 undersöktes 110 sjöar.
I detta program finns de stationer som provtagits 2009-2012 och kommer att kompletteras med sjöar som kommer att ingå i programmet under programperioden 2015-2020. Ett tillägg har gjort för de sjöar som provtagits med avseende på klorofyll/växtplankton för att kunna koppla till statusklassningen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
Kalmar
2015-02-18 10:01
2019-06-14 08:07

Provtagning av vattenkemi/växtplankton inom det regionala miljöövervakningsprogrammet Sommarprovtagningen, satsningen Övergödda sjöar samt andra enstaka satsningar. Fr o m 2015 kommer programmet bli mer fast och samma stationer kommer att provtas vart tredje år.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag Växtplankton i sjöar
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2001 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2001 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö