RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i ytvattenförekomster - Uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status

Målet är att ta fram underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status gällande ytvattenförekomster.

Syftet med programmet är att:
• komplettera undersökningar som pågår i andra delprogram eller utföra nya undersökningar för bedömning av miljöpåverkan,
• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden,
• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig verksamhet,
• vara underlag för att utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden,
• vara underlag för eventuella åtgärder och uppföljning av åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Örebro
Västmanland
Västra Götaland
Dalarna
Södermanland
2011-02-09 14:03
2019-06-20 13:35

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
totalfosfor, totalkväve
Totalkväve 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2007 2013 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet
pH 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, Kalcium, Klorid, Magnesium, Susp.
Klorid 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö