RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i ytvattenförekomster - Uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status

Målet är att ta fram underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status gällande ytvattenförekomster.

Syftet med programmet är att:
• komplettera undersökningar som pågår i andra delprogram eller utföra nya undersökningar för bedömning av miljöpåverkan,
• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden,
• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig verksamhet,
• vara underlag för att utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden,
• vara underlag för eventuella åtgärder och uppföljning av åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Örebro
Västmanland
Västra Götaland
Dalarna
Södermanland
2011-02-09 14:03
2019-06-20 13:35

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup, Turbiditet
Siktdjup 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
totalfosfor, totalkväve
Totalkväve 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2007 2013 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet, sulfat (fr.o.m. 2018)
pH 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, Kalcium, Klorid, Magnesium, Kalium, Natrium
Klorid 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2007 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2018 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2018 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö