RK, Hallsta pappersbruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Hallsta pappersbruk är ett tidningspappersbruk i Hallstavik, grundat 1915 av Holmens Bruk AB, numera ingående i Holmen Paper AB. Hallsta Pappersbruk är beläget i Roslagen vid Edeboviken, en långsmal vik med begränsad vattenomsättning.
Hallsta Pappersbruk ombesörjer årligen recipientkontroll i Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Förutom utsläpp av renat avloppsvatten från bruket belastas viken även av tillrinnande vattendrag och utsläpp från ett kommunalt avloppsreningsverk, dagvatten från Hallstavik samhälle, fartygtrafik till och från bruket samt en småbåtshamn.
Holmen Paper följer bottenfauna, fastsittande makrovegetation och metaller och miljögifter i biota samt metaller i sediment på sex stationer. Därutöver undersöks toxiska effekter på abborre på två stationer och vattenkemiska parametrar på åtta stationer.
Kontrollprogrammet av recipienten gäller från och med 2013-09-20.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Hallsta Pappersbruk
RK, Recipientkontroll
1970
-
Pågående
Stockholm
2015-02-19 11:16
2015-07-10 16:35

Provpunkter:
1. Småbåtshamnen, Hallstavik (riktning 275 o)
2. Söder om Vändviks fyr (riktning 270 o)
5. Strömvikens fyr (riktning 275 o)
7. Ö nordost om Norrgårdsskäret (riktning 315 o)
14. Östra Gyltan (riktning 210 o).

Frekvens: Undersökningen görs under sensommaren vart tredje år (2014, 2017 osv).

Analyser: Djuputbredning, artsammanstättning, täckningsgrad, siktdjup
Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 2013 - Var tredje år SMHI