Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Kolbäcksåns avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2015-02-23 13:54
2019-11-22 10:46

Undersökningstyper Sediment, organiska miljögifter
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trifluralin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kinoxifen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bifenox 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyklodiena bekämpningsmedel 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning