Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Kolbäcksåns avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2015-02-23 13:54
2019-11-22 10:46

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloroalkaner, C10-13 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorpyrifos 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorcyklohexan 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trifluralin 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cypermetrin 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kinoxifen 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bifenox 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyklodiena bekämpningsmedel 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triclosan 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCCP 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning