Miljögiftsprovtagning, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Dalälvens avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
2015-02-23 13:54
2020-05-11 10:01

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloroalkaner, C10-13 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2004 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2007 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning