Miljögiftsprovtagning, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Dalälvens avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
2015-02-23 13:54
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloroalkaner, C10-13 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorpyrifos 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorcyklohexan 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trifluralin 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cypermetrin 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kinoxifen 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bifenox 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyklodiena bekämpningsmedel 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2006 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triclosan 2016 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCCP 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2016 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2016 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2012 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ciprofloxacin 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning