Annan övervakning, Tåkern, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tåkern är en grund och naturligt näringsrik sjö med mycket stora biologiska värden som fågelsjö. Övervakningen av Tåkern finansieras till största delen av Tåkernfonden och administreras av Länsstyrelsen Östergötland. Syftet med övervakningen är att följa sjöns utveckling och skapa ett underlag för förvaltning och skötsel. Tåkern anses liksom andra grunda, måttligt eutrofa sjöar kunna förekomma i två alternativa lägen. Det ena läget är ett klarvattenstadium med mycket undervattensvegetation, låga närsaltshalter samt mycket rovfisk och sjöfågel. Det andra läget är ett grumligt stadium med gles undervattensvegetation, högre närsaltshalter samt mycket karpfiskar och lite sjöfågel. Övervakningen av Tåkern ska öka möjligheterna att avgöra hur olika faktorer påverkar närings- och vegetationsförhållandena i sjön. Det som övervakas är vattenkemi, växtplankton och undervattensvegetation. Data från de två första parametrarna skickas till SLU som datavärd medan vegetationsundersökningens data endast sparas på Länsstyrelsen. Undersökningen görs av studenter och används i informationssyfte.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Östergötland
2015-02-24 08:58
2019-01-08 12:27

Övervakning av vattenkemi, växtpalnkton och klorofyll i syfte att ge underlag till förvaltning och skötsel av Tåkern.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2006 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 2006 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2006 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2006 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2006 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö