RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning av ett urval av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län 2010 -

Se referenser 51462,51463, 51496 och 53092
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2011
-
0
Västmanland
2015-02-25 08:10
2017-12-21 17:15

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bensen 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bromerad difenyleter 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Endosulfan 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Oktylfenol 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Tributyltenn föreningar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Cybutryn/Irgarol 2013 2013 annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Aklonifen 2013 2013 annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Benso(a)pyrene 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Benso(g,h,i)perylen 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Benso(b)fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Benso(k)fluoranten 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kinoxifen 2013 2013 annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bifenox 2013 2013 annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 0 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län