KÖ Lunds kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunala vattenkemiska och biologiska undersökningar i Lunds kommuns regi. Kiselalger provtas årligen i Kävlingeån och Klingavälsån sedan 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2012
-
Under uppbyggnad
Skåne
2015-02-25 20:46
2015-02-26 12:21

Kiselalger undersöks av Lunds kommun i Kävlingeån och Klingavälsån, med start 2012. Undersökningen genomförs på två lokaler: Löddeköpinge Si9M och Vomb Si30M, vilka är desamma som inom tidigare regional miljöövervakning. Deformerade skal räknas.
Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Statusen för kvalitetsfaktorn Påväxt-Kiselalger bedöms utifrån den sammanvägda bedömningen av IPS-indexet (med eventuell expertbedömning utifrån stödparametrarna TDI och %PT) och ACID.
IPS-index för Kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-indexet visar på närings-och föroreningspåverkan. Stödparametrarna TDI och %PT används för att verifiera bedömningen och för expertbedömning när IPS-indexet ligger nära en klassgräns och TDI och %PT avviker.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - visar vilket surhetsintervall vattendraget befinner sig inom.
TDI-index för Kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på näringspåverkan.
%PT för Kiselager 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Stödparameter till IPS - visar på organisk förorening.
Deformerade kiselalgsskal 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
En förhöjd andel (>1%) deformerade kiselalgsskal visar på annan typ av påverkan som t.ex. bekämpningsmedel, tungmetaller eller liknande.