Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet förser vattenförvaltningen med värdefull data för klassificering av ekologisk status och miljökvalitetsnormer. Programmet följer kvalitetsfaktorn perifytiska kiselalger (påväxt). Provtagningen samordnas med programmet SRK, Samordnad Recipientkontroll, som kommunerna utför.

Programmet beskriver tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på övergödning. Programmet inkluderar undersökningstyperna "Påväxt i rinnande vatten" (45 stationer)
Läs mer
Godkänd
2017-06-28 15:47
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Uppsala
2015-02-26 13:30
2021-09-28 12:23

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Vattenkemi i vattendrag
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2007 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
IPS-index för Kiselalger 2007 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Totalfosfor 2007 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser