SCR av miljögifter i Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningundersökningar genomförs vanligen i kampanjform under ett år. Undersökningarna ger information om kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Resultaten från undersökningarna bidrar till underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och planering av framtida miljögiftsövervakning, men kan även ligga till grund för beslut om åtgärder rörande kemikalieanvändning. Undersökningarna samordnas vanligen av Naturvårdsverket och utförs i samarbete med andra länsstyrelser och nationella miljömyndigheter. Motiv för att inkludera ett ämne i screeningen är t.ex. att det används i stor omfattning och att det prioriteras och uppmärksammas i olika internationella sammanhang. Eftersom screeningen ofta sker samordnat bidrar den till att åskådliggöra geografiska skillnader av miljögiftsbelastningen i Sverige.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
SCR, Screening
2013
-
Pågående
Östergötland
Jönköping
2017-02-28 11:20
2022-10-13 11:08

Screening av miljöföroreningar i sjöar.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2013 2013 - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cypermetrin 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kinoxifen 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2013 2013 - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bifenox 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2013 2013 - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2013 2013 - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2017 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning