SRK, Lagan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Lagans avrinningsområde. Lagans vattenråd, www.lagansvattenrad.se
Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans vattenråd 2010. Samordnad recipientkontroll har förekommit sedan 1960-talet, men utformning som liknar dagens program gjordes 1994.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lagans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1994
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
2011-01-25 15:53
2021-12-20 10:08

Näringsämnen, metaller och PCB i sediment.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2003 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glödförlust 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Torrsubstans, TS 1994 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning