NMÖ, Stora sjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet inom Naturvårdsverkets Program för övervakning av MiljöKvalitet (PMK). Till och med 1995 hade Naturvårdsverket ansvaret för de övergripande undersökningarna i sjöarna. Under åren 1996-1999 tillhörde miljöövervakningen i sjöarna den regionala miljöövervakningen. Fr.o.m. 2000 tillhör sjöarna åter det nationella programmet och programmen för Vänern, Vättern och Mälaren är numera samordnade och anpassade till EU: s vattendirektiv.
Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet samt Mälarens vattenvårdsförbund ansvarar för de samordnade miljöövervakningsprogrammen på uppdrag av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och vattenvårdsförbunden vid respektive sjö.

I det nationella programmet för Vänern, Vättern och Mälaren ingår följande regelbundna undersökningar:
1. Vattenkemi i utsjön
2. Växtplankton
3. Vattenblomningsarter (endast Mälaren)
4. Djurplankton
5. Bottenfauna
6. Vattenkemi i utloppet
7. Vattenkemi i tillflöden
8. Ekoräkning av fisk
9. Miljögifter i fisk (endast Vänern, Vättern)
10. Inventering av fågelskär
11. Övervakning av hotade stammar av fisk i tillflöden (endast Vänern, Vättern)
12. Makrofyter
13. Sedimentkemi
14. Nederbördskemi (endast Vättern)
15. Strandvegetation (endast Vänern)
16. Rörlig del, kampanjer, utredningar m.m.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1964
-
Pågående
Södermanland
Jönköping
Uppsala
Västra Götaland
Västmanland
Stockholm
Östergötland
Örebro
Värmland
2011-02-10 09:58
2022-07-18 15:53

Utregionaliserad nationell miljöövervakning. Mälarens vattenvårdsförbund är ansvarig. Samordningsansvaret ligger på Länsstyrelsen i Västmanland. Vissa tillflöden och utloppet vid Centralbron undersöks i andra sammanhang (SRK och NMÖ).
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1964 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1964 1996 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Har ersatts med TOC
Ljusförhållanden 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1997 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 1964 2010 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväveanalys med summametoden ersattes 2010 med TNb
Prioriterade ämnen 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2017 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1965 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1964 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö