NMÖ, Stora sjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet inom Naturvårdsverkets Program för övervakning av MiljöKvalitet (PMK). Till och med 1995 hade Naturvårdsverket ansvaret för de övergripande undersökningarna i sjöarna. Under åren 1996-1999 tillhörde miljöövervakningen i sjöarna den regionala miljöövervakningen. Fr.o.m. 2000 tillhör sjöarna åter det nationella programmet och programmen för Vänern, Vättern och Mälaren är numera samordnade och anpassade till EU: s vattendirektiv.
Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet samt Mälarens vattenvårdsförbund ansvarar för de samordnade miljöövervakningsprogrammen på uppdrag av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och vattenvårdsförbunden vid respektive sjö.

I det nationella programmet för Vänern, Vättern och Mälaren ingår följande regelbundna undersökningar:
1. Vattenkemi i utsjön
2. Växtplankton
3. Vattenblomningsarter (endast Mälaren)
4. Djurplankton
5. Bottenfauna
6. Vattenkemi i utloppet
7. Vattenkemi i tillflöden
8. Ekoräkning av fisk
9. Miljögifter i fisk (endast Vänern, Vättern)
10. Inventering av fågelskär
11. Övervakning av hotade stammar av fisk i tillflöden (endast Vänern, Vättern)
12. Makrofyter
13. Sedimentkemi
14. Nederbördskemi (endast Vättern)
15. Strandvegetation (endast Vänern)
16. Rörlig del, kampanjer, utredningar m.m.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1964
-
Pågående
Södermanland
Jönköping
Uppsala
Västra Götaland
Västmanland
Stockholm
Östergötland
Örebro
Värmland
2011-02-10 09:58
2019-01-31 13:53

Utregionaliserad nationell miljöövervakning. Vänerns vattenvårdsförbund är ansvarig och samordningsansvaret ligger på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillflödena undersöks inom olika SRK-program, medan utflödet ingår i det nationella programmet (delat ansvar med Göta älvs VVF). OBS! Endast Aktiva provplatser är medtagna. Data från fler nedlagda provplatser finns hos datavärden.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1973 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1973 2001 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Har ersatts med TOC
Ljusförhållanden 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2010 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 1973 2010 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväveanalys med summametoden ersattes 2010 med TNb
Temperaturförhållande 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1973 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö