NMÖ, Stora sjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet inom Naturvårdsverkets Program för övervakning av MiljöKvalitet (PMK). Till och med 1995 hade Naturvårdsverket ansvaret för de övergripande undersökningarna i sjöarna. Under åren 1996-1999 tillhörde miljöövervakningen i sjöarna den regionala miljöövervakningen. Fr.o.m. 2000 tillhör sjöarna åter det nationella programmet och programmen för Vänern, Vättern och Mälaren är numera samordnade och anpassade till EU: s vattendirektiv.
Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet samt Mälarens vattenvårdsförbund ansvarar för de samordnade miljöövervakningsprogrammen på uppdrag av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och vattenvårdsförbunden vid respektive sjö.

I det nationella programmet för Vänern, Vättern och Mälaren ingår följande regelbundna undersökningar:
1. Vattenkemi i utsjön
2. Växtplankton
3. Vattenblomningsarter (endast Mälaren)
4. Djurplankton
5. Bottenfauna
6. Vattenkemi i utloppet
7. Vattenkemi i tillflöden
8. Ekoräkning av fisk
9. Miljögifter i fisk (endast Vänern, Vättern)
10. Inventering av fågelskär
11. Övervakning av hotade stammar av fisk i tillflöden (endast Vänern, Vättern)
12. Makrofyter
13. Sedimentkemi
14. Nederbördskemi (endast Vättern)
15. Strandvegetation (endast Vänern)
16. Rörlig del, kampanjer, utredningar m.m.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1964
-
Pågående
Södermanland
Jönköping
Uppsala
Västra Götaland
Västmanland
Stockholm
Östergötland
Örebro
Värmland
2011-02-10 09:58
2022-07-18 15:53

Utregionaliserad nationell miljöövervakning av växtplankton i Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund är ansvarig och samordningsansvaret ligger på Länsstyrelsen i Västmanland. OBS! Endast Aktiva provplatser är medtagna. Data från fler nedlagda provplatser finns hos datavärden.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1964 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1964 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 1964 - 7 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1964 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1992 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 1992 ändrades analysmetoden till fullständig analys (tidigare endast dominerande arter). Följaktligen kan inte biodiversitetsmåttet Artantal användas för äldre data då artantalet underskattas.
Klorofyll a 1965 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
OBS! Klorofyll finns både som prov från 0,5 m, samt som samlingsprov från det integrerade växtplanktonprovet (0-8m förutom Galten 0-2m)
Totalbiomassa 1964 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö