RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
-
Pågående
Blekinge
2018-09-17 12:20
2020-12-23 11:06

Undersökningstyper Övervakning av grundvattenkvalitet
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Mn 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kemisk syreförbrukning, Cr 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ljusförhållanden 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Grumlighet 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Näringsämnen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitratkväve 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 201 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2016 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbutadien 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorbensen 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklorbensener 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trifluralin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endrin 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alfa-hexaklorcyklohexan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triclosan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Salthaltsförhållanden 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Försurning 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
pH 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antimon 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klordan 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Azoxystrobin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Esfenvalerat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenitrotion 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Iprodion 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Permetrin 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tolklofosmetyl 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenoler 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenantren 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krysen 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dibenso(a,h)antracen 2015 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2018 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning