Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att förbättra miljöövervakningen med avseende på vattenförvaltningens behov. SGU har på uppdrag av HaV inventerat nya provtagnigsplatser för grundvatten som kan ingå i den framtida miljöövervakningen. Vid inventeringen har prover tagits och analyser av ett stort antal ämnen har gjorts. SGU dnr 35-1209-2017. HaV dnr 2062-17.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2015
2018
Pågående
Västernorrland
Västra Götaland
Skåne
Värmland
Jönköping
Stockholm
Kronoberg
Östergötland
Blekinge
Örebro
Gävleborg
Södermanland
Jämtland
Uppsala
Kalmar
Västmanland
2018-10-22 13:09
2019-06-20 07:35

Undersökningstyper
Startår 2016 Slutår 2016
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alaklor 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cybutryn/Irgarol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenpropimorf 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vattenfärg 2010 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2010 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2015 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Azoxystrobin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenmedifam 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Flurtamon 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fuberidazol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazalil 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propikonazol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prosulfokarb 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 2010 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaftylen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Acenaften 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoren 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pyren 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)antracen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2018 2018 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pikoxystrobin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2017 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning