RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2020
Pågående
Skåne
2019-06-18 21:24
2019-09-06 13:55

Provtagning av miljögifter som kan förväntas att hittas i grundvatten i närheten av tätorter.
Undersökningstyper
Startår 2014 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2014 - 1 gång per år
Alkalinitet 2014 - 1 gång per år
Arsenik 2014 - 1 gång per år
Kadmium och kadmiumföreningar 2014 - 1 gång per år
Nitratkväve 2014 - 1 gång per år
Klorid 2014 - 1 gång per år
Konduktivitet 2014 - 1 gång per år
Ammonium 2014 - 1 gång per år
Sulfat 2014 - 1 gång per år
Antracen 2014 - 1 gång per år
Bensen 2014 - 1 gång per år
1,2-dikloretan 2014 - 1 gång per år
Diklormetan 2014 - 1 gång per år
Bly och blyföreningar 2014 - 1 gång per år
Naftalen 2014 - 1 gång per år
Nickel och nickelföreningar 2014 - 1 gång per år
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2014 - 1 gång per år
Triklormetan (kloroform) 2014 - 1 gång per år
Krom 2014 - 1 gång per år
Zink 2014 - 1 gång per år
Koppar 2014 - 1 gång per år
Trikloreten och Tetrakloreten 2014 - 1 gång per år
Benso(a)pyrene 2014 - 1 gång per år
Kalcium 2014 - 1 gång per år
Järn 2014 - 1 gång per år
Vanadin 2014 - 1 gång per år
Kalium 2014 - 1 gång per år
Natrium 2014 - 1 gång per år
Mangan 2014 - 1 gång per år
Magnesium 2014 - 1 gång per år
Kisel 2014 - 1 gång per år
Totalaluminium 2014 - 1 gång per år
Barium 2014 - 1 gång per år
Strontium 2014 - 1 gång per år
Etylbensen 2014 - 1 gång per år
Xylen 2014 - 1 gång per år
Acenaftylen 2014 - 1 gång per år
Acenaften 2014 - 1 gång per år
Fluoren 2014 - 1 gång per år
Pyren 2014 - 1 gång per år
Benso(a)antracen 2014 - 1 gång per år
Benso(g,h,i)perylen 2014 - 1 gång per år
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2014 - 1 gång per år
Benso(b)fluoranten 2014 - 1 gång per år
Benso(k)fluoranten 2014 - 1 gång per år
PFAS 11 2014 - 1 gång per år
provtagning av PFOS och PFOA