RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2018
-
0
Skåne
2019-07-09 15:16
2019-07-10 08:29

Undersökningstyper
Startår 2018 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alaklor 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Atrazin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klorfenvinfos 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klorpyrifos 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diuron 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Endosulfan 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Isoproturon 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Simazin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Trifluralin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Aklonifen 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cypermetrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alfa-hexaklorcyklohexan 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutryn 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kinoxifen 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bifenox 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diklorvos 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bentazon 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diklorprop 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Glyfosat 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kloridazon 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
MCPA 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metribuzin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metsulfuronmetyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Pirimikarb 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diflufenikan 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Imidakloprid 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyanazin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Dimetoat 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenpropimorf 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metamitron 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tifensulfuronmetyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tribenuronmetyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alfa-cypermetrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Azoxystrobin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
BAM 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Beta-cyflutrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bitertanol 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyflutrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyprodinil 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Deltametrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Esfenvalerat 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Etofumesat 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenitrotion 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenmedifam 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fluroxipyr 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Flurtamon 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fuberidazol 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Imazalil 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klopyralid 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kvinmerac 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Lambda cyhalotrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metalaxyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Pendimetalin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Permetrin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Prokloraz 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Propikonazol 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Propyzamid 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Prosulfokarb 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutylazin 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutylazin-desetyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tolklofosmetyl 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Hexazinon 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metazaklor 2018 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö