RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Denna studie genomfördes år 2017 för att undersöka dagvattenpåverkan från tätorter i Skåne. Undersökningen kan komma att upprepas inom ramen för den regionala miljöövervakningen.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2017
-
0
Skåne
2019-07-10 10:04
2019-07-10 10:42

Undersökningstyper
Startår 2017 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Endosulfan 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Naftalen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Oktylfenol 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pentaklorfenol 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aldrin 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dieldrin 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isodrin 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alfa-hexaklorcyklohexan 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Gamma-hexaklorcyklohexan 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(g,h,i)perylen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(b)fluoranten 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(k)fluoranten 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammoniak 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2017 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning