SRK, Nissan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd, www.nissansvvf.se
Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombilades 2010 till vattenråd. Samordnad recipientkontroll i dess nuvarande form har bedrivits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nissans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Halland
Västra Götaland
2011-01-25 15:55
2019-05-23 14:07

Näringsämnen, metaller och PCB i sediment.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalkväve 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalfosfor 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prioriterade ämnen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1992 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning