SRK, Nissan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd, www.nissansvvf.se
Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombilades 2010 till vattenråd. Samordnad recipientkontroll i dess nuvarande form har bedrivits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nissans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Halland
Västra Götaland
2011-01-25 15:55
2019-05-23 14:07

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö