SRK, Nissan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd, www.nissansvvf.se
Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombilades 2010 till vattenråd. Samordnad recipientkontroll i dess nuvarande form har bedrivits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nissans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Halland
Västra Götaland
2011-01-25 15:55
2019-05-23 14:07

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1992 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
BQI 1992 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ASPT 1992 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
MILA 1992 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ingen litoralfaunaprovtagning planerad, men kan komma att tas upp igen.