SRK, Arbogaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Arbogaåns avrinningsområde. Kontrollen skall då visa hur den allmänna miljösituationen är i området, men för att man skall kunna förbättra situationen måste den också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön, och helst kvantifiera och relatera dessa för att effektivt kunna göra positiva insatser för miljön. På så sätt kan också enskilda medlemmar i vattenförbundet enklare använda recipientkontrollen för egna insatser, och i samband med ansökningar om tillstånd, koncessioner etc.

I Arbogaåns avrinningsområde har recipientkontroll utförts sedan mitten av 1970-talet. I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Detta skedde när kontrollprogrammet skrevs om för att gälla under åren 1987-1991. Under femårsperioden 1992-1996 kompletterades programmet bl.a. med vattenföringsberäkningar för att möjliggöra bestämning av ämnestransporter i avrinningssystemet. Inför perioden 1997-2001 var en utgångspunkt Naturvårdsverkets miljöövervakningshandbok. Uppdatering av programmet har utförts 2002, 2010, 2011 och 2016.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Arbogaåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Örebro
Västmanland
2011-02-14 10:07
2018-10-31 11:02

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 1976 - Fler än 20 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas
Syrgas 1976 2015 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1976 2014 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg, Grumlighet (Turbiditet)
Vattenfärg 1976 1996 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1976 2014 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor, fosfat, totalkväve, ammonium, nitrat+nitrit, TOC
Totalkväve 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
6/år för de flesta stationerna. 12/år för ca 5 stationer.
Totalfosfor 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
6/år för de flesta stationerna. 12/år för ca 5 stationer.
Ammonium 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1979 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet, sulfat.
pH 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1976 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2010 2012 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1987 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, Klorid, Magnesium, Kalcium, Kalium, Natrium, susp.
Klorid 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2010 2012 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2010 2012 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1987 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1997 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö