RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av växtskyddsmedelsrester i jordbrukspåverkade vattendrag i Örebro län under åren 2007-2009.

Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga länets vatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av vattendragens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
2009
Avslutat
Örebro
2011-02-14 11:09
2011-02-14 11:13

Undersökningstyper Pesticider, åar
Startår 2007 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 2009 1 gång per år SLU, Institutionen för mark och miljö
Alaklor, Atrazin, Endosulfan, Isoproturon, Klorfenvinfos, Klorpyrifos, Simazin, Trifluralin
Särskilda förorenande ämnen 2007 2009 1 gång per år SLU, Institutionen för mark och miljö
Aklonifen, Bentazon, Diklorprop, Dimetoat, Fenpropimorf, Glyfosat, Kloridazon, MCPA, Mekoprop, Metamitron, Metribuzin, Metsulfuronmetyl, Pirimikarb, Sulfosulfuron, Tifensulfuronmetyl, Tribenuronmetyl