Häckeberga-Skoggård

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0430153
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0430153
Svenskt ID
SE0430153
Latitud
55.5758
Longitud
13.4116
Storlek
3,3 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärOmrådet är en del av det sydvästskånska backlandskapet i anslutning till Romeleåsen. Det är ett kuperat moränlandskap med både skog, kärr och småbäckar.
KvalitetHäckeberga-Skoggård är ett mycket varierat område som ingår i ett av Skånes mest värdefulla skogsområden. Variationen mellan skogar med lång kontinuitet, öppna marker, sjöar och våtmarker har skapat förutsättningar för en hög biologisk mångfald. I området finns flertalet rödlistade arter av bl.a. svampar, lavar och skalbaggar samt Natura 2000-arterna citronfläckad kärrtrollslända, barbastell och utter.
Sammaställningsdatum2001-03-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum200201
SCI-Datum200412
SPA-Datum
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0430153
Naturvårdsverket

Naturtyper

7210Agkärr2,3 ha
6410Fuktängar0,34 ha
9080Lövsumpskog24,3 ha
3160Myrsjöar74,2 ha
9110Näringsfattig bokskog20,8 ha
9130Näringsrik bokskog36,1 ha
9160Näringsrik ekskog4,7 ha
7230Rikkärr3 ha
91E0Svämlövskog1,8 ha
7140Öppna mossar och kärr62,2 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0430153/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Övarlappande eller delvis inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Lund

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007
Namn saknas - SE616235-402019

Huvudavrinningsområden

Höje å - SE91000