Häckeberga-Degebergahus

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0430154
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0430154
Svenskt ID
SE0430154
Latitud
55.5608
Longitud
13.4054
Storlek
0,28 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärEn ädellövskog i Häckebergaområdet som utgör en rest av en tidigare stubbskottäng.
KvalitetHäckeberga-Degebergahus hyser en värdefull ädellövskog med lång kontinuitet och gamla, grova träd. I området finns den rödlistade Natura 2000-arten läderbagge som är beroende av tillgång till grova, ihåliga lövträd.
Sammaställningsdatum2001-03-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum200201
SCI-Datum200412
SPA-Datum
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0430154
Naturvårdsverket

Artinformation

I - Ryggradslösa djurLäderbagge
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0430154/arter
Naturvårdsverket

Naturtyper

6410Fuktängar0,18 ha
3260Mindre vattendrag0,25 ha
9110Näringsfattig bokskog2,6 ha
9130Näringsrik bokskog6,3 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0430154/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Övarlappande eller delvis inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Lund

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007

Huvudavrinningsområden

Höje å - SE91000