Referens

Ekologisk restaurering av vattendrag
51400
Erik Degerman
Nationell
Rapport
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
2008
Naturvårdsverket och Fiskeriverket - numera Havs och vattenmyndigheten.
Se även länk: https://www.havochvatten.se/om-oss/publikationer/fiskeriverkets-publikationer/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/2012-02-07-ekologisk-restaurering-av-vattendrag.html

Merparten av Sveriges vattendrag har utifrån ekologisk synvinkel påverkats negativt
av mänskliga aktiviteter. Inom arbetet med delmål 2, miljökvalitets-målet Levande
sjöar och vattendrag, pågår dock ett arbete med att återställa sådana vattendrag
som skadats men alltjämt hyser höga naturvärden. Syftet med denna manual är att
stimulera till, och ge rekommendationer om arbetssätt och metoder vid ekologisk
restaurering av vattendrag enligt miljömålet. Men innehållet kan med fördel även
nyttjas inom andra områden, exempelvis vattenförvaltningen.

Manualen som utarbetats på gemensamt uppdrag av Naturvårdsverket och Fiskeriverket har en
bred målgrupp och vänder sig såväl till lokala utförare av åtgärder, exempelvis
fiskevårdsföreningar, som till kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter.
Manualen har i huvudsak författats av Erik Degerman, Fiskeriverket, vilken
med assistans från Henrik Schreiber, Naturvårdsverket även lett projektet med
framtagandet. Till projektet har även knutits en bred referensgrupp med representanter
från länsstyrelser, berörda centrala myndigheter och intresseorganisationer. För textoch
faktagranskning samt diskussioner har Tobias Haag, Länsstyrelsen i Jönköpings
län samt ett stort antal personer (se Erkännanden) bistått. Thomas Nydén har stått för
samtliga illustrationer. Till alla som medverkat i arbetet riktas ett stort tack.

Den ekologiska grundsyn och strävan efter naturliga och varaktiga åtgärder som
genomsyrar manualen utgör Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets generella syn
på arbetssättet vid restaurering. För specifika fakta svarar författaren för respektive
avsnitt. I och med att fler restaureringsprojekt iscensätts och följs upp kommer
kunskapen om effekter och metoder att förbättras. Manualen planeras därför
att uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap förvärvas. Såväl denna
första versionen som kommande uppdateringar kan laddas ned i pdf-format på
Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets hemsidor.

Manualen utgör ingen policy för verkens syn på hur och i vilken omfattning
restaurering ska utföras. Istället ska den ses som en kunskapskälla med
rekommendationer för att åstadkomma lyckade restaureringsåtgärder. Eftersom
manualen är mycket omfattande har den inte remitterats i sin helhet. Om ni vid läsning
upptäcker felaktiga eller opassande formuleringar är vi mycket tacksamma om ni
framför dessa synpunkter så vi inför kommande versioner kan åtgärda eventuella
brister.

Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdseffektplats
Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats