Referens

Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status - underlag till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
53316
Gyllström m.fl..
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2016
Bakgrundsrapport för de övergödningsåtgärder, åtgärdsbehov som var underlag till åtgärdsprogrammet 2016-2021. Samt metodbeskrivning för undantag från miljökvalitetsnormer.