Referens

Metod för påverkanstyperna Förändring av morfologiskt tillstånd – Jordbruk samt Förändring av hydrologisk regim – Jordbruk. Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
55076
Martin Erlandsson Lampa och Nazanin Mahmoudi
Nationell
Annat
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2020