Referens

Åtgärdsbehov för fosfor och kväve enligt vattenförvaltningscykel 3
55168
Vattenmyndigheterna i samverkan
Nationell
Annat
2022
Excelfilen innehåller en sammanställning av åtgärdsbehov för fosfor och kväve, det vill säga den teoretiska mängd (kilogram) som behöver reduceras för att nå god status avseende näringsämnen. Åtgärdsbehoven ligger till grund för de åtgärdsanalyser som vattenmyndigheten genomfört under vattenförvaltningscykel 3. Åtgärdsbehoven är ej bindande men kan ge en indikation på hur mycket åtgärder som behövs för att nå god status samt hur de kan fördelas mellan olika vattenförekomster. Observera att åtgärdsbehoven bygger på en nationell beräkning och att undersökningar byggda på lokal kunskap kan ge bättre skattningar av behoven.

Hur åtgärdsbehoven för fosfor och kväve beräknats beskrivs i rapporten "Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning" (id i VISS referensbibliotek: 55066).