Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fågelforsdammen (WA31969971)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fågelforsdammen (WA31969971)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fågelforsdammen (WA31969971)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fågelforsdammen (WA31969971)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vaggeryd - 0665
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6366960
SWEREF99 TM Östlig: 446369

RT 90 2,5 gon V - X: 6369800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1398000

WGS84 Latitud: 57,44217
WGS84 Longitud: 14,10652

ETRS-89 Latitud: 57.44216
ETRS-89 Longitud: 14.10651

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lagan Nätprovfiske 40A Fågelforsdammen
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag 40A Fågelforsdammen
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Nätprovfiske Fisk   Var femte år 2009 -
SRK, Lagan Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var femte år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Alaklor - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Atrazin - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bensen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diklormetan - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Simazin - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dieldrin - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diuron - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isoproturon - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Aldrin - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2009 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1994 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1994 -