Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Assman: Genom Tranemosjön (WA12135290)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Assman: Genom Tranemosjön (WA12135290)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Assman: Genom Tranemosjön (WA12135290)
Stationen skapades: 2015-02-23 15:48 av Länsstyrelsen i Hallands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tranemo - 1452
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6371795
SWEREF99 TM Östlig: 400123

RT 90 2,5 gon V - X: 6375186
RT 90 2,5 gon V - Y: 1351790

WGS84 Latitud: 57,4777704231509
WGS84 Longitud: 13,3343776622784

ETRS-89 Latitud: 57.47776
ETRS-89 Longitud: 13.33437

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mätkampanj 2017 Vattenkemi
SRK, Ätran Sedimentkemi Atr Assman, ned Tranemosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2013 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2017 2017
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2013 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2017 2017
SRK, Ätran Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÄtranPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrikloreten och Tetrakloreten
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Operativ övervakningSRK, ÄtranPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenZink