Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Osbäcken (WA24018573)
Stationen skapades: 2018-09-27 16:13 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad: 2018-09-27 16:17 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE108109
Åtgärdsområde
Kustnära områden (norr)
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6406283
SWEREF99 TM Östlig: 310680

RT 90 2,5 gon V - X: 6410756
RT 90 2,5 gon V - Y: 1262710

WGS84 Latitud: 57.76
WGS84 Longitud: 11.82

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Store Udds väg
Mätkampanj 2017 Vattenkemi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 2 gånger per år 2018 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Simazin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diuron En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Heptaklor En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen DDT En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel En gång 2017 2017
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2018 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Glyfosat En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2017 2017
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGöteborgs stads kontrollprogramFörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenDikofol
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHeptaklor
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTrikloreten och Tetrakloreten
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Operativ övervakningGöteborgs stads kontrollprogramPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat