Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Askeröfjorden (WA16499529)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Askeröfjorden (WA16499529)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Askeröfjorden (WA16499529)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Askeröfjorden (WA16499529)
Stationen skapades: 2007-09-03 13:08 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Stenungsund - 1415
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6441574
SWEREF99 TM Östlig: 310930

RT 90 2,5 gon V - X: 6446066
RT 90 2,5 gon V - Y: 1263382

WGS84 Latitud: 58.07521667
WGS84 Longitud: 11.7939

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mätkampanj 2017 Vattenkemi
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Stenungsund (E1)
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Stenungsund (E1)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen TOC Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Antracen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diuron En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Simazin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Heptaklor En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen DDT En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel En gång 2017 2017
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2000 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Diklofenak En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2017 2017
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Mineraloljebaserade kolväten Var femte år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningMätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenDikofol
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHeptaklor
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTrikloreten och Tetrakloreten
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnen17-alfa-etinylöstradiol
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenMCCP
Särskilda förorenande ämnenNonylfenoletoxilater
Särskilda förorenande ämnenTriclosan
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogramPrioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Operativ övervakningMätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A
Särskilda förorenande ämnenZink