SV Skånes kalkstenar

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661868-768848
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SV Skånes kalkstenar (WA69177643)
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Uppsala - 03
Kommun
Enköping - 0381
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2017
Slutår
2017

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 30000_557 SV Skånes kalkstenar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi pH   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Antracen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluoranten   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Naftalen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Oktylfenol   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pentaklorfenol   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tributyltenn föreningar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Xylen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Acenaftylen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Acenaften   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluoren   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fenantren   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pyren   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(a)antracen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Krysen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Dibenso(a,h)antracen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 17-alfa-etinylöstradiol   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 17-beta-östradiol   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi PFAS 11   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Ciprofloxacin   1 gång per år 2017 2017