Efterbehandling av miljögifter - Sala Silvergruva (inkl. Bronäsgruvan) samt Pråmån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071309
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Efterbehandling av miljögifter i förorenad mark vid Sala Silvergruva (inkl. Bronäsgruvan) samt Pråmån. Åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder pågår. Hårdläggning, schaktning och muddring kommer att göras. Hur vattenreningen ska gå till ska projekteras.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
101520
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-22 11:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2020-03-31 16:41
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6642137 - 588116 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sagån - AREA00305
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Sagån - AREA00305
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Förorenade områden

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter
Förorenade sediment