Fiskväg- Trångfors regleringsdamm

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0078305
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Fysiska förändringar är en av de främsta anledningarna till att våra vatten inte uppnår god ekologisk status som är ett grundläggande kvalitetskrav inom vattenförvaltningen. Det behövs omfattande åtgärder för att komma tillrätta med de fysiska störningarna så att god egologisk status kan uppnås.

För att uppnå god status behöver fisk kunna vandra uppåt i systemet. Det finns ett åtgärdsbehov för dammen och en fiskväg skulle tillgängliggöra 2 km fria vandringsvägar. Ingen åtgärd är planerad än så länge utan åtgärderna är endast på idéstadiet. För att gå vidare med åtgärden behövs fler utredningar.

I våra vattendrag är vandringshinder ett vanligt miljöproblem som främst drabbar fisk. Öring såväl som asp är strömlekande fiskar som är beroende av strömmande vatten för att lyckas med sin reproduktion. Även färna, stensimpa och nejonöga är typiska strömfiskarter som är helt beroende av strömmande vatten för att kunna upprätthålla livskraftiga bestånd. Olika åtgärder för att skapa fri vandringsväg i vattendrag får ofta positiva och mätbara effekter i form av t.ex. ökad reproduktion av öring.

Exempel på vandringshinder är kraftverksdammar som hindrar vandrande fisk att ta sig upp i vattendraget. Nedströms och uppströms dammen delas fisken in i, från varandra, isolerade bestånd. När bestånden blir för "små" och kvarvarande fors- och strömsträckor för korta eller torrläggs, utarmas fisken och i värsta fall försvinner den helt. Utöver kraftverksdammar kan vandringshinder t.ex. också utgöras av äldre, raserade dammar och felplacerade vägtrummor. Dammar kan samtidigt vara en del av vårt kulturarv och ha höga kulturmiljövärden. Därför är det viktigt att ta stor hänsyn till kulturmiljövärden vid åtgärder av vandringshinder.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4,4 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
9026
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärden skapades
2013-12-20 13:21
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:00
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6610741 - 567923 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Kolbäcksån - AREA00303
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Kolbäcksån - AREA00303
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Län
Västmanland - 19
Kommun
Hallstahammar - 1961

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial
Arbetsmaterial
Beslutad
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Andra hydromorfologiska förändringar