Uppströmspassage

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000931
Med uppströmspassage avses alla typer av väl fungerande fiskvägar i enlighet med bästa möjliga teknik som syftar till att möjligöra passage för alla arter som naturligt kunnat passera platsen. Med väl fungerande fiskväg avses att den totala passageeffektiviteten är så god att samtliga vattenförekomster beroende av denna fiskväg kan nå god ekologisk status. Åtgärden används lämpligen i planeringsstadiet när man inte vet vilken typ av fiskväg som kan bli aktuell men där utrivning sannolikt inte är aktuell.
För mer vägledning avseende fiskvägar hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:14 - Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar - Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.
VISSMEASURETYPE000931
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Meter Primär enhet
Kilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2013-12-11 14:18
2019-10-01 08:26

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 500 000 kr/m - Sverige 20-1300 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen bygger på fallhöjden där fiskvägen ska byggas. Kostnad för anläggande av ett omlöp med en vattenföring på ca 1 m3/s beräknas till ca 10 000 kr per meter omlöp eller ca 0,5 Mkr per m fallhöjd. Det lägre intervallet baseras på hel eller delvis utrivning av äldre stendämme ca 10 m bred med ca 2 m fallhöjd. Ett stort omlöp (flöde 2,3 - 5 m3/s) har under senare tid byggts i Säveån med en fallhöjd på 10 m. Total kostnad uppgick till ca 13 Mkr eller 1,3 Mkr per fallhöjdsmeter. OBS! Vid storskalig vattenkraft där passar det övre intervallet bättre.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 10 000 kr/m - Sverige 70-500 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredningskostnader som är direkt kopplade till åtgärden. Åtgärden är i princip alltid en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Kostnader för prövning och MKB ska inte inkluderas i denna databas. Dessa kostnader hanteras på annat sätt.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 2 000 kr/m/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Drift och underhåll av fiskvägen.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 0 kr/m/år - Sverige 100-100 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Fiskvägar belägna vid vattenkraftverk genererar ett produktionsbortfall undantaget är då fiskvägen endast drivs med spillvatten. Fiskvägar vid en äldre kvarndamm eller regleringsdamm behöver inte betyda något produktionsbortfall alls. Därför ska eventuella kostnad för vatten i en fiskväg läggas in via den separata åtgärden minimitappning.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 545 000 kr/m - Sverige 20-1300 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 500 000 kr/m investeringskostnad
10 000 kr/m utredning/adm
35 000 kr/m (=2000*17,29203) vilket är nuvärdet av löpande kostnader i 30 år och 4% ränta.
OBS produktionsförluster ska redovisas separat i åtgärdskategorin minimitappning.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 30 000 kr/m - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Enligt rådande praxis ska man alltid om möjligt riva ut ett vandringshinder, om det inte är möjligt ska en naturliknande fiskväg väljas, om det inte är möjligt ska en teknisk fiskväg väljas. Den tekniska fiskväg som kan fungera för mer än lax och öring är slitsränna.

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Hektar Meter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per ha Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Avser tillgängliggjort habitat
Hjälptext för Habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturförhållanden inklusive extremtemperaturer samt flödesförhållanden och förändrad nederbörd inklusive extremnederbörd vid planering av åtgärd. Val av åtgärd denilränna kan ge ökad översvämningsrisk lokalt. Effekten kan helt utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Vid val av åtgärd fiskhiss, fisksluss, kammartrappa, slutsränna eller kulvert med vandringsanordningar kan effekten påverkas av översvämningar eller allt för höga flöden. Om åtgärden förutsätter ett visst flöde kan effekten av åtgärden utebli vid perioder av torka. Åtgärder där passage skapas genom sprängning i fast berg kan effekten av åtgärden ge minskad översvämningsrisk lokalt. Förändrade flödesregimer både upp- och nedströms behöver också beaktas, och åtgärdens effekter kan medföra påverkan för biotoper i vattenförekomsternas närhet.
Vid åtgärden ökad minimitappning kan åtgärdens effekt påverkas av flödesförhållandenas förändring. vid åtgärden ökad vattengenomströmning kan effekten påverkas av flödesförhållanden men också av förhållandet mellan havsnivåhöjning och landhöjning-/sänkning. Beakta därför alltid lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.
Vid åtgärd partiell avsänkning kan effekten bli minskad översvämningsrisk lokalt. Förändrade flödesregimer både upp- och nedströms behöver beaktas, och de effekter detta kan medföra för biotoper i vattenförekomsternas närhet.
Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden