Ombyggnation av vassbäddarna vid Älmhults avloppsreningsverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338834
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ombyggnation av vassbäddarna vid Älmhults avloppsreningsverk.
De befintliga vassbäddarna kommer att tömmas på filtermaterial och och nytt filter kommer att byggas upp i de befintliga bäddarna. Åtgärden genomförs eftersom den gamla bädden slutat att fungera. Hantering av slam på vassbäddar ger en bättre slamkvalitet med en hög TS halt där fosforn finns kvar koncentrerat i bädden. Genom lagring i vassbäddarna försvinner tarmbakterier och det ger även en minskad kemikalieförbrukning. Ombyggnad sker under 2017 och plantering av vass sker under 2018 och därefter kommer anläggningen att långsamt tas i bruk. Första tömningen beräknas ske efter ca 8 år och vassbäddarnas livslängd beräknas till ca 30 år om de sköts rätt.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Kunskapsbank
 
Ökad rening vid reningsverk
 
Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat)
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2017
Slutår
2018
Huvudman
Älmhult kommun
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-11-30 15:49
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6265197 - 445771 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde
Helge å - SE88000
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Totalkväve TOT_N Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
Totalfosfor TOT_P Saknas Saknas Minskning Kilogram/år

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen