Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat)

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000911
En allmän åtgärd för fosforrening i avloppsreningserk. Välj i första hand någon av de specificerade kategorierna om sådan finns.
I biblioteket finns inte uppskattade effekt- eller kostnadsschabloner. Detta finns dock i dataunderlaget för ÅP. Denna åtgärd används för de avloppsreningsverk där det inte fanns teknikuppgifter för. Åtgärden är ett genomsnitt av de åtgärder som föreskrivits de avsloppsreningsverk med uppgifter på befintlig teknik.
VISSMEASURETYPE000911
Publik - ej till planering
Kunskapsbank
 
Ökad rening vid reningsverk
 
Öka P-rening i avloppsreningsverk (ospecificerat)
Antal Primär enhet
Antal Personekvivalenter Sekundär enhet
Ton Sekundär enhet
30 år
2013-12-02 17:32
2019-08-14 15:01
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 216 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden 0-2160000 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 3 735 000 kr/st - Sverige 0-2160000 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 200 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
0 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Antal
0 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder för reningsverk